بــاکــس هـای مـعـتـبـر خـارجـی بـا پــرداخـتـی بـه پــرفــکــت مـانـی
 
 
روزانه 33 آگهی 0.002  روزانه 45 آگهی 0.002  روزانه 53 آگهی 0.002  روزانه 71 آگهی 0.001 روزانه 38 آگهی 0.001 روزانه 19 آگهی 0.02
اولین برداشت 2 دلار اولین برداشت 5 دلار  اولین برداشت 2 دلار  اولین برداشت 2 دلار اولین برداشت 3 دلار  اولین برداشت 2 دلار 
پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی
 
*****************************************************************************************************
 
روزانه 6 آگهی 0.02  روزانه 11 آگهی 0.01 روزانه 42 آگهی 0.001 روزانه 18 آگهی 0.001 روزانه 14 آگهی 0.002 روزانه 14 آگهی 0.01
اولین برداشت 2 دلار اولین برداشت 2 دلار اولین برداشت 4 دلار اولین برداشت 5 دلار اولین برداشت 0.5 دلار اولین برداشت 4 دلار
پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی
 
*****************************************************************************************************
روزانه 43 آگهی 0.001 روزانه 10 آگهی 0.003  روزانه 23 آگهی 0.002 روزانه 16 آگهی 0.001
اولین برداشت 1 دلار برداشت آزاد
 اولین برداشت 3 دلار  اولین برداشت 3 دلار
پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی  پرداخت - پرفکت مانی پرداخت - پرفکت مانی
 
 
 
                                                                                                           برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کن
 

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر